Şartlar ve Koşullar

Madde 1

Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan İkincielplatform ile diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak İkinci El Platform’un işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri (bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması, İkinci El Platform’un onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

1.2 Üye, Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formunda “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak İkinci El Platform’a bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

Madde 2

Amaç

İşbu Sözleşme, İkinci El Platform’un oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi’nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3

Web Sitesi

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin yararlanacağı Web Sitesi, İkinci El Platform tarafından oluşturulan ve işletilen “www.ikincielplatform.com” adresli web sitesidir.

3.2 Web Sitesi, platform, forklift, vinç v.b ürünlerin alım satımı yapmak veya kiralamak isteyenlerle bu ürünlerle ilgilenmek isteyen son kullanıcıyı bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi’nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak platform, forklift, vinç v.b ürünlerin alım, satım ve kiralama işlemlerini kolaylaştırmaktan ibarettir.

3.3 İkinci El Platform, Web Sitesi’nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi’nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, İkinci El Platform’un bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4

Web Sitesi’nin Üye tarafından kullanılması

4.1 Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve İkinci El Platform’un uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. İkinci El Platform, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi’nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece İkinci El Platform’un kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

4.2 Üye, Web Sitesi’ni, işbu Sözleşme’nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi’nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye’nin kendisine aittir.

4.3 Üye, Web Sitesi’ni İkinci El Platform tarafından kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üye’ye aittir. Kullanıcı adlarının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye’nin bu konudaki talebinin İkinci El Platform tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

4.4 İkinci El Platform Üye’ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye İkinci El Platform’un bu yetkisini peşinen kabul eder. Bu durumda İkinci El Platform’un sorumluluğu, Üye tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının Üye’ye iadesi ile sınırlıdır.

4.5 Üye, Web Sitesi’nde yayınladığı ilanın içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, açıklama gibi parametreler olduğundan veya Üye’nin ilanı yayınlama yetkisinin olmadığından şüphelenilmesi halinde ilan, Üye’ye danışılmaksızın İkinci El Platform tarafından sistemden kaldırılabilir.

4.6 Üye tarafından Web Sitesi’ne girilen ilan içerisinde yer alan fotoğrafların platform, forklift ve vinç ürünleri ile ilişkili olması, Üye’nin logo, tanıtım görseli vb. unsurları içermemesi gerekmektedir. İkinci El Platform, sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilen ilan fotoğraflarını ilandan silme, fotoğrafların yayınlandığı ilanları sistemden kaldırma haklarını saklı tutar.

4.7 Üye, aynı platform, forklift ve vinç ürünleri ile ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Aynı platform, forklift ve vinç ile ilgili girilecek çoklu kayıtlar mükerrer ilan sayılacaktır. İkinci El Platform, mükerrer ilanlar haksız rekabete yol açtığından ötürü, ilan sahibine bilgi verilmesine gerek olmaksızın ilgili mükerrer ilanı yayından kaldırma haklarını saklı tutar.

4.8 Üye tarafından Web Sitesi’ne girilen “ilan” başlığı içerisinde yalnızca ilanda söz konusu olan platform, forlift ve vinç ürünlerine ait bilgiler verilebilir. İkinci El Platform, ilan başlığı içerisinde iletişim bilgisi gibi haksız rekabete yol açabilecek bilgilere yer verilmesi durumunda, ilgili başlığı düzenleme, ilanı yayından kaldırma haklarını saklı tutar.

4.9 Satılmış ya da kiralanmış ürünlere ait ilanlar, Üye tarafından arşivlenmelidir. İkinci El Platform, Web Sitesi’ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden İkinci El Platform sorumlu değildir.

4.10 Web Sitesi’ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye’ye ait ilanlar İkinci El Platform tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme İkinci El Platform tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir. İkinci El Platform, ilan bilgilerini daimi olarak doğru ve hatasız giren diğer üyeleri, haksız rekabete yol açmayacak şekilde sistem algoritması yoluyla ödüllendirerek, o üye veya üyelere ait ilanların öne çıkmasını sağlayabilir.

4.11 Üyenin ilan yayınlama kurallarına riayet etmemesi halinde, İkinci El Platform Üye’ye ait ilanlardaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

4.12 İkinci El Platform, Üye’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri Web Sitesi’nin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. İkinci El Platform’dan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde Üye, İkinci El Platform’u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.13 Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve İkinci El Platform’un Sözleşme konusu hizmeti Üye’ye sunma yükümlülüğü ile kabul etmiş sayılır. Aksi takdirde Üye İkinci El Platform üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

Madde 5

Üye’nin beyan ve yükümlülükleri

5.1 Üye, işbu Sözleşme’yi imzalamaya ve Sözleşme’den kaynaklanan sorunlara ve oluşabilecek yasal durumlardan, İkinci El Plartform’a verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal İkinci El Platform’a bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, Web Sitesi’ne, kendi adına girilecek tüm bilgilerin, ilan ve fotoğrafların doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, hak sahibinden izin almadan başkasına ait ürünlerin ilişkin ilanları yayınlamayacağını, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını, ilanlarını sürekli güncel halde tutacağını, işlem görmüş ilanları yayından kaldıracağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyiniyetli ve tedbirli ve basiretli bir tacir gibi davranacağını, İkinci El Platform’un, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, Web Sitesi üzerinden yaptığı tüm ilanların şartlarını yerine getireceğini, özellikle ilanlarda yer verdiği fiyatlara uyacağını, son kullanıcılara ilanlarda yer alan fiyatlardan daha yüksek fiyatlar uygulamayacağını, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İkinci El Platform ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Üye, Web Sitesi’ni haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz.

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve İkinci El Platform tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Üye, işbu Sözleşme kapsamında İkinci El Platform’a karşı hukuk dışı ve etik dışı diğer amaçlarla gizli işlemler yapmayacak, söz konusu amaca yönelik işlemlerden kaçınacak, diğer üyeleri de böyle bir amaca teşvik etmeyecektir.

5.6 Üye, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi’nde, Üye’ye ait kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye’yi bağlar. Web Sitesi’nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye’ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, İkinci El Platform bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.7 Üye, işbu Sözleşme’den ve Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden kendisi sorumludur. İkinci El Platform’un bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal İkinci El Platform’a tazmin etmekle yükümlüdür.

5.8 İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, İkinci El Platform2a veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, İkinci El Platform’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi’ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.

5.9 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, İkinci El Platform ile sistemle ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.10 Üye, sistemi kullanırken diğer üyelerin ve sistemi kullanan diğer kişilerin haklarına da saygı gösterecek, onları rahatsız edici davranışlardan kaçınacak ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

5.11 Üye, İkinci El Platform’un açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.

Madde 6

Gizlilik

6.1 Web Sitesi’nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması İkinci El Platform’un sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. İkinci El Platform, Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla İkinci El Platform ve bu amaçla İkinci El Platform’un izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye’ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, İkinci El Platform, üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye’nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir.

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı İkinci El Platform sorumluluk kabul etmez. İkinci El Platform Üye’ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye’ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

6.3 İkinci El latform’un Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

  1. Üye tarafından sağlanan bilgiler

Üye’nin Web Sitesi’ni kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla İkinci El Platform’a sağladığı bilgiler İkinci El Platform tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Web Sitesi’ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Ayrıca bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi’nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi’nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye’den elde edilen bilgiler tamamen Üye’nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye’nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda İkinci El Platform hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle İkinci El Platform bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye’ye aittir.

  1. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

Üye’nin Web Sitesi’ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye’yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi’ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir.

  1. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Üye’nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece İkinci El Platform tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, İkinci El Platform’un bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

6.4 Web Sitesi’ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi’nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. İkinci El Platform, IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi’ni yönetmek için de kullanabilir.

6.5 Üye, İkinci El Platform’un kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.

6.6 Üye’nin iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi, v.s.) İkinci El Platform ve İkinci El Platform tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri İkinci El Platform veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.

Madde 7

Fikri Haklar

7.1 Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları İkinci El Platform veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme’nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye’ye hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi’nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini İkinci El Platform’a bildirebilir. Üye, İkinci El Platform’un söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.3 İkinci El Platform’un izni olmaksızın Web Sitesi’ne link vermek, Web Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

7.4 Üye, Web Sitesi’ni kullanırken gireceği tüm ilan, bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve İkinci El Platform’u bu taleplere karşı koruyacağını, İkinci El Platform’un bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8

Sorumluluk Esasları İkinci El Platform’un Yetkileri

8.1 İkinci El Platform sadece platform, forklift, vinç v.b ürünlerin alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle İkinci El Platform arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir.

8.2 Üye, Web Sitesi’ni kullanırken iyiniyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde İkinci El Platform ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye’nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi’nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak İkinci El Platform tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

8.3 İkinci El Platform, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye’den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı İkinci El Platform’dan işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da İkinci El Platform mesul tutulamaz.

8.4 İkinci El Platform, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.

Madde 9

Süre

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.  Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden hiçbir talepte bulunamazlar.

Madde 10

Diğer hükümler

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, İkinci El Platform ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen İkinci El Platform’un sorumlu tutulduğu durumlarda, İkinci El Platform’un Üye’ye rücu hakkı vardır.

10.2 İkinci El Platform, Üye’yle diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İkinci El Platform hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye’yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. İkinci El Platform, Üye’nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. İkinci El Platform’un, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.

10.3 İkinci El Platform, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. İkinci El Platform, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. İkinci El Platform tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla İkinci El Platform’dan bir talepte bulunamaz.

10.4 İkinci El Platform, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

10.5 İkinci El Platform, Üye’nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye’nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden İkinci El Platform’un, işbu Sözleşme altında Üye’ye karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle İkinci El Platform’dan hiç bir talepte bulunamaz.

10.6 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

10.7 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer.

×

Powered by WhatsApp Chat

×